Nabídka školení

Máte zájem o profesní školení, školení řidičů referentských vozidel či přezkoušení z praktického ovládání vozidla? Prosím zvolte si školení, které vás zajímá.

Proč dělat školení řidičů referentských vozidel

Povinnost školení a přezkoušení je dána především následujícími právními předpisy Zákoník práce č. 262/2006 Sb., Nařízení vlády č. 168/2002 Sb. a Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb.

Ze Zákoníku práce jednoznačně vyplývá, že školení a ověření znalostí řidičů se musí zúčastnit každý zaměstnanec, který fyzicky řídí vozidlo a jeho faktický výkon práce se tudíž týká zde uvedených předpisů. V praxi se tato povinnost tedy vztahuje například i na zaměstnance, který řídí vozidlo (ať již služební či soukromé) na pracovní cestě (tzv. řidič referent). Školení a ověření znalostí musí rovněž absolvovat zaměstnanec, který řídí vozidlo například na nádvoří objektu, byť i veřejně nepřístupného. Zaměstnavatel je povinen vést o provedeném školení a přezkoušení evidenci.

Za škodu vzniklou pracovním úrazem zaměstnance se podle Zákoníku práce § 367 odst.1 písm.a) zaměstnavatel zprostí odpovědnosti zcela, když může prokázat, že tento zaměstnanec svým zaviněním porušil právní nebo ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ačkoliv s nimi byl řádně seznámen a jejich znalost a dodržování byly soustavně vyžadovány a kontrolovány.

Aby školení řidičů podle Zákoníku práce mohlo zdokonalovat odbornou způsobilost řidičů, měl by zaměstnavatel zajistit každoroční proškolení zaměstnanců, kteří řídí vozidlo, přestože v ZP § 103 odst. 3 je pouze obecně stanoveno, že školení musí být pravidelně opakováno, pokud to vyžaduje povaha rizika a jeho závažnost. Stále více je snaha zaměstnavatelů školit řidiče až jednou za dva roky nebo elektronickou formou, i když ZP § 106 odst. 1 stanoví, že zaměstnanec má právo na informace o rizicích jeho práce a o opatřeních na ochranu před jejich působením a také, že informace musí být pro zaměstnance srozumitelná.

I řidiči referenti podle nařízení vlády č. 168/2002 Sb. příl. 1 odst. 3 musí dodržovat maximální dobu řízení 4,5 hodiny, potom musí být řízení přerušeno z důvodu bezpečnostní přestávky na dobu nejméně 30 minut, během které nesmí vykonávat žádnou činnost vyplývající z jeho pracovních povinností, a proto musí vést v listinné formě nebo technickým zařízením denní evidenci o době řízení a o čerpání bezp. přestávek. Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby zaměstnanec tyto povinnosti dodržoval.

V novém Zákoníku práce je povinnost zaměstnavatele zajistit školení uvedena v odst. 2 § 103, za nesplnění této povinnosti je možné uložit podle zákona č. 251/2005 Sb. odst. 2 písm. d) pokutu až do výše 2 000 000 CZK.

Platnost školení – řidič je povinen zúčastnit se školení při nástupu do zaměstnání a potom vždy 1x v kalendářním roce (není omezeno konkrétními daty).